Общи условия и правила за участие в Ескейп игра BioXcape

 1. Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на „Ескейп игра в реално време BioXcape“ (наричана за краткост„Играта“), организирана от „Климатична стая“ ДЗЗД, ЕИК:180714595, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Триадица“ №6, представлявано от Румяна Иванова и Павел Стоев, с управител Десислава Арабаджова (наричан за краткост „Организатор на играта“).

  Играта се провежда в специално оборудвано за тази цел помещение и при спазване на установените правила за участниците в нея.

 2. Всеки участник в Играта е длъжен да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.

 3. Участието в Играта е доброволно и BioXcape и Организаторът не носят никаква отговорност за щети, причинени на участниците при неспазване на правилата, както и за инциденти, които могат да възникнат по време на играта, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението, или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците.

 4. Играта е подходяща за самостоятелно ползване от лица над 14 г. На тази възраст те вече ще могат да участват активно в решаването на загадките и в отборна игра без родителска помощ. Децата под тази възраст също ще могат да се забавляват в стаята с помощта на родител или възрастен придружител.

 5. Максималната продължителност на една сесия на Играта е 70 минути, като в една сесия могат да вземат участие минимум двама и максимум петима души. Участниците нямат право да изискват удължаване на игралното време, такова може да бъде уговорено с Организатора единствено при възможност от негова страна.

 6. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият следва да прекрати участието си в Играта и да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако останалите участници желаят, те могат да продължат играта.

 7. В случай на инцидент или влошено състояние на някой от участниците представител на Организатора, осъществяващ контрол върху процеса на Играта, може да вземе решение за нейното преждевременно прекратяване. В този случай Организаторът не дължи частични или пълни неустойки.

 8. Резервация за Играта се прави чрез  системата ни за резервации.  По време на резервацията е нужно да заплатите с кредитна/дебитна карта капаро или, при Ваше желание, цялата сума за ползване на Играта. При заплатено капаро, доплащането може да се осъществи на място, преди началото на играта.

 9. Възстановяване на суми:

  • депозитът не подлежи на възстановяване;

  • в случай че група от участници в Играта е възпрепятствана да участва, планираните час и дата на Играта следва да бъдат отменени и променени за друг ден в срок най-късно 48 часа преди резервирания час с имейл на: play@bioxcape.com;

  • ако сте заплатили Играта в пълен размер, но след това сте я отменили най-късно 48 часа преди резервирания час и не желаете да преместите резервацията за друг ден и час, Организаторът ще възстанови разликата от сумата без депозита. Ако сте заплатили на място в нашия офис, то трябва да ни посетите отново, като ни предоставите касовата бележка, за да Ви възстановим сумата без депозита в брой на момента. Ако сте заплатили с кредитна/дебитна карта, то в 14-дневен срок съответната сума ще Ви бъде възстановена по картата, от която е направено плащането;

  • при закъснение, надвишаващо 15 минути, считано от обявеното начало на Играта, или неявяване на клиентите Организаторът на играта си запазва правото да не уговаря нова дата и час за посещение на съответната група.

 10. Участниците в Играта са длъжни да използват съоръженията и оборудването, находящи се в помещението, с необходимата грижа. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлен опит от страна на участниците за повреждане на оборудване и съоръжения, които са част от Играта и помещението и представляват собственост на Организатора на играта. Организаторът може да прекрати играта по всяко време, в случай че някой от участниците отказва да спазва правилата на Играта или да следва инструкциите на служителите, осъществяващи контрола върху помещението. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

 11. В помещението, в което се провежда Играта е строго забранено:

  • записване от всякакъв вид, например снимки, звукозаписи, видеоклипове и др. чрез използване на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони с камера, лаптопи и други устройства с вградена камера и/или микрофон. Ако такива бъдат ползвани, екипът ни ще прекрати Играта, с правото да не възстанови заплатената за нея сума. Организаторът на играта си запазва правото да поиска имидж права от участниците, когато снимките са направени в рамките на неговите съоръжения и помещения, както и да иска забрана за публикуване на тези снимки в интернет, в социалните мрежи и на всякакви други места за споделяне с широк кръг потребители, както и да иска забрана за използването им за промоционални цели;

  • внасянето на всякакви вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците или на други вещи, намиращи се в помещението, както и внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на помещението на Играта;

  • пушенето е забранено на цялата територия, в която се провежда Играта.

 12. Забранено е участието на лица със сърдечносъдови проблеми, страдащи от клаустрофобия, епилепсия, хипертония и др., както и на лица в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества и лица, които проявяват агресия и които биха причинили щети в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения в помещението. Не е препоръчително в Играта да участват бременни жени поради наличието на силни звуци, тесни пространства и силни емоции. Организаторът не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното или моментното си състояние са предприели участие в играта.

 13. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна, която не може да се разгласява или да се използва по какъвто и да е начин. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.

 14. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други ескейп стаи или загадки, които биха могли да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

 15. Забранява се на всяко лице, пряко или косвено, за негова собствена облага или в полза на друго лице, фирма или корпорация, и всяка друга фирма, различна от Организатора на играта, да развива дейност, която пряко или непряко включва провеждане на Играта, и която се конкурира с дейността на Организатора на Играта, в рамките на 2 години от запознаване с настоящите общи условия и правила. При нарушаване на забраната за конкуренция от страна на участника за посочения срок Организаторът има право да претендира обезщетение по общия ред.

 16. Забранява се участието в Играта без писменото съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.

 17. В случай, че пожелаете представител на Климатична стая ДЗЗД да направи за Вас или за отбора резервация за друга експейп стая от нашата партньорска мрежа, се счита, че се съгласявате автоматично автоматично с направата на резервацията, с Общите Условия и на другия организатор, като декларирате, че ще се запознаете с тях от сайта на съответния организатор или на място при посещението си.

 18. Организаторът на играта запазва правото си да променя правилата на Играта и общите условия по всяко време.