Политика за обработване на лични данни

Дружество по закона за задълженията и договорите „Климатична стая“ (ДЗЗД „Климатична стая“, Дружеството) следва правила и процедури, които да гарантират спазването на действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните. В тази връзка Дружеството събира и обработва лични данни по законосъобразен и добросъвестен начин, съхранява ги и не ги предоставя на трети страни.

Лични данни

Електронните адреси и телефонните номера, предоставени от Вас в процеса на регистрация на Вашия отбор и резервиране на час за игра, ще бъдат използвани само във връзка с предоставяне на допълнителна информация и комуникация с Вас с оглед на Вашето пълноценно изживяване в стаята.

Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи и телефонни номера, може да го направите във всеки един момент, както е посочено във електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас. ДЗЗД „Климатична стая“ не предоставя електронните адреси и телефонните номера от своята база данни незаконно на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване Дружеството изтрива Вашия адрес на електронна поща и телефонния Ви номер завинаги.

Сигурност на информацията

Използваме различни защитни методи като кодиращи системи и системи за оторизация, за да гарантираме сигурността на Вашата информация. Информацията за Вас, която имаме, е достъпна само до ограничен брой членове на нашия екип, които са се подписали, че няма да я предоставят на трети лица.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от ДЗЗД „Климатична стая“:

Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от Дружеството, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, може да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на ДЗЗД „Климатична стая“:play@bioxcape.com

Правата, изброени в точките от 2 до 7, може да упражните, като подадете електронно заявление на електронния адрес на Дружеството. Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно политиката за конфиденциалност, може да се свържете с нас по електронен път на адрес: play@bioxcape.com, на телефон: +359 897 326 800 или по пощата на адрес: София 1000, ул. "Триадица" 6, етаж 5, офис 504.